Konkurs - Najpiękniejsze miejsca w mojej okolicy

^

 • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
  Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
 • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
  Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
 • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
  Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

REGULAMIN KONKURSU
„NAJCIEKAWSZE MIEJSCE W MOJEJ OKOLICY”

 

 1. Organizator: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Klemensa w Trzemeśni
 2. Partner konkursu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
 3. Cele konkursu:
 • wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości,
 • rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz dzieci w wieku szkolnym, wyzwalanie u nich twórczego myślenia,
 • kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i kulturowej, motywującej do uczestniczenia w różnorodnych konkursach.
 1. Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową, opisującą ciekawe i niedoceniane miejsce lub atrakcje na wskazanym obszarze, np. grota, źródełko wody pitnej, stok narciarski, saneczkowy, szlak rowerowy, wieża widokowa, kąpielisko, jaskinie, stawy, wodospady. 
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice; tj. młodzieży, dorosłych, członków organizacji, stowarzyszeń i wszelkich innych instytucji działających na terenie wymienionego obszaru.
 3. Kategorie prac konkursowych:

Prace literackie- dowolna forma literacka, w formacie A4, (wywiad, esej, reportaż, wspomnienie, kartka z pamiętnika, legendy, formy mieszane np. wspomnienie i wywiad itp.).

Forma dokumentalna- rys historyczny, przewodnik po miejscowości lub okolicy, album, drzewo genealogiczne rodziny itd.

Projekt graficzny- będący mapką konkretnej miejscowości, na której umiejscowione są ciekawe miejsca.

 1. Każdy uczestnik przystępując do konkursu składa osobiście:

1) wypełniony formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1),

2) oświadczenie (Załącznik nr 2).

3)Prace w wersji elektronicznej zapisaną na płycie CD lub przesłaną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (format JPG) w terminie do 29.03.2019r.

4) Brak któregokolwiek z załączników wyklucza z udziału w konkursie.

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową, która nagrodzi jednego uczestnika konkursu z danej miejscowości. Decyzja Komisji jest ostateczna. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac na potrzeby stworzenia publikacji promującej obszar.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie internetowej Parafii i Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości, lub prac które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Najciekawsze miejsce w mojej okolicy”

 

KONKURS „Najciekawsze miejsce w mojej okolicy”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(proszę wypełnić czytelnie/ drukowanymi literami)

IMIĘ I NAZWISKO .......................................................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA ...............................................................................................................

TELEFON ………………………………………………… E – MAIL ………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA *......................................................................................................

TELEFON RODZICA*....................................................................................................................

KRÓTKI OPIS PRACY....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Klemensa w Trzemeśni oraz Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z siedzibą w Sułkowicach (Rynek 6, 32-440 Sułkowice).
 2. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu „Najciekawsze miejsce w mojej okolicyzgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (nr umowy 00029-6933-UM0610029/15) lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 7. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody uniemożliwi realizację wymienionych celów w punkcie 2.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

…..........................................................

Miejscowość i data, czytelny podpis autora

…..........................................................

Miejscowość i data, podpis prawnego opiekuna (jeśli dotyczy)

* w przypadku osób niepełnoletnich

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Najciekawsze miejsce w mojej okolicy”

 

 

KONKURS „Najciekawsze miejsce w mojej okolicy”

OŚWIADCZENIE

Oświadczam że,

 1. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przekazanych tekstów oraz zdjęć, wszystkie osoby biorące udział w powstaniu dzieła wyrażają zgodę na jego opublikowanie oraz, wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
 2. Zgadzam się na opublikowanie tekstów na stronie http://www.dalin-goscibia.pl/ oraz http://www.parafia-trzemesnia.pl/ i w innych mediach elektronicznych (np. Facebooku Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”).
 3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przekazanych tekstów oraz zdjęć dla celów publikacji i opublikowanie mojego imienia, nazwiska w materiałach oraz publikacjach promocyjnych.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Poprzez złożenie tekstu na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zmian.)

 

….…............................................................

Miejscowość i data, czytelny podpis uczestnika

.….........................................................................

Miejscowość i data, podpis prawnego opiekuna (jeśli dotyczy)

Copyright © 2019 Parafia w Trzemeśni